CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na rok 2024:

„A počul som hovoriť hlas Pánov: Koho pošlem a kto nám pôjde? Nato som povedal: Tu som ja, pošli mňa! A On riekol: Choď a hovor tomuto ľudu: Počúvajte len počúvajte, ale nerozumejte, hľaďte len hľaďte, ale nechápte!... (Iz 6, 8 - 9 (10 - 11))

Zborová diakonia

Cirkev už od svojho počiatku venovala svoj záujem službe Slova prostredníctvom služby apoštolov a na obsluhovanie pri stoloch voči sirotám a vdovám ustanovila diakonov. Dnes je služba Diakonie rozvinutou inštitúciou, avšak prakticky funguje aj na pôde Cirkevných zborov v najrôznejších variantoch podľa aktuálnych a lokálnych potrieb.

Aj my si uvedomujeme, že okolo nás je mnoho núdznych, ktorí rovnako ako aj my, potrebujú Boží milostivý dotyk, Božiu milosť a lásku, či už ide o starých, chorých a nevládnych, ale aj o ľudí na okraji spoločnosti, ktorí z akýchkoľvek dôvodov padli na dno a sami potrebujú pomoc v núdzi.

 • chceme rozvíjať túto pomoc a službu v rámci našich možností, ako aj vnímaním potrieb časov;
 • chceme rozvíjať túto pomoc v spolupráci s organizáciami pôsobiacami v meste Hlohovec, ako aj v okolí;
 • chceme rozvíjať túto pomoc v spolupráci s miestnymi samosprávami;
 • chceme rozvíjať túto pomoc v spolupráci s cirkvami, ako svedectvo jednoty v láske nášho Pána Ježiša Krista!

Pastorálne návštevy

Cítime potrebu rozvíjať diakoniu práve smerom k tým, ktorí najmä z pretrvávajúcich zdravotných dôvodov, či jednoducho pre starobu, nemôžu prichádzať do zhromaždenia bratov a sestier na Službách Božích, či iných zborových aktivitách.

Nechceme, aby mnohí v minulosti horliví a obetaví bratia a sestry nášho Cirkevného zboru zostali v zabudnutí, v opustenosti a samote. Nechceme, aby pociťovali opustenosť a akési odvrátenie sa od spoločenstva bratov a sestier v Cirkevnom zbore.

 • chceme byť s Vami a navštevovať Vás, počúvať Vaše spomienky, radosti i starosti;
 • chceme tráviť čas pri Vašich posteliach, niekedy v tichu, niekedy so Slovom;
 • chceme sa s Vami modliť, či zaspievať si duchovnú pieseň z Evanjelického spevníka, Zpěvníka alebo Kancionála;
 • chceme Vás povzbudzovať a dávať Vám istotu maličkého, že Pán Ježiš Kristus je s Vami a nezabudol na Vás;
 • chceme Vás tiež informovať o živote Cirkevného zboru a povbudzovať Vás v službe modlitieb za Cirkevný zbor.

Modlitbová reťaz za chorých, opustených a trpiacich

Ani v ťažkostiach, v chorobe, v problémoch života, či v zdanlivej opustenosti, nemusíme mať pocit, že by nás Pán Boh odvrhol, zabudol na nás. Pretože máme bratov a sestry, ktorí sa chcú modliť aj za túto súčasť nášho ľudského života. Nie, nie sme sami! Pán nám posiela ľudí, ktorí sa za nás modlia a volajú k Nemu aj za môj, či tvoj konkrétny problém.

Len prosíme, dajte nám vedieť, aby sme sa vedeli modliť konkrétne...

Večera Pánova v domácnostiach, nemocniciach a v Domovoch sociálnej starostlivosti (DSS)

Na požiadanie radi prídeme a poslúžime spoveďou, modlitbami, ako aj slávením Večere Pánovej podľa potreby v domácnostiach, v nemocniciach a v DSS.

Prosíme najmä mladších rodinných príslušníkov našich najstarších bratov a sestier, aby nám dali vedieť, kedykoľvek sa Vaši blízki ocitnú v nemocnici, taktiež pre zachovanie pravidelnosti prijímania sviatosti, aspoň 2x do roka radi prídeme a poslúžime.

Večera Pánova a návšteva farára v domácnosti, nemocnici, či v DSS, nie je "predzvesťou smrti", ale radostným stretnutím, povzbudením a spoločenstvom nádeje v našom Pánovi Ježišovi Kristovi! Tešíme sa, kedykoľvek môžeme aj takýmto spôsobom byť užitočnými v službe nášho Pána.

Praktická pomoc

Ponúkame Vám na zapožičanie sedadlo do vane pre starých a nevládnych ľudí.

Misia na Níle

Darcovstvo krvi v spolupráci s Červeným krížom

Momentálne funguje skôr individuálne. Do budúcna plánujeme zorganizovať zoznam aktívnych darcov krvi z členov Cirkevného zboru a organizovane slúžiť aj týmto spôsobom.

Zbierky šatstva a iné

Momentálne sa zameriavame na zbierky šatstva pre rôzne skupiny ľudí, vždy podľa aktuálneho ohlásenia. Zbierky plánujeme rozšíriť podľa spoznaných potrieb tých, ktorí ich skutočne potrebujú, prípadne podľa momentálnych potrieb v Cirkevnom zbore a všade tam, kde môžeme v praxi poslúžiť láskou nášho Pána Ježiša Krista.

Zrealizované zbierky

 • Zbierka staršieho pánskeho šatstva pre ÚVTOS Leopoldov (13.10.2016 - 13.11.2016)
 • Zbierka šatstva pre deti a mládež pre DD Nitra, DD Teen Challenge Hlohovec a DFNsP Bratislava - Kramáre (26.2.2017 - 26.3.2017)
 • Zbierka vrchnáčikov z PET fliaš pre Deniska Zimu (4.6.2017 - 20.8.2017)
 • Časť zo zbierky šatstva a topánočiek pre OZ Esther (2.12.2017)
 • Zbierka šatstva a topánok pre DSS Harmonia, OZ Esther (3.12.2017 - 21.1.2018)
 • Zbierka zbytkovej vlny na pletenie diek a svetríkov pre Misiu na Níle (4.3.2018 - 18.3.2018)
 • Časť zo zbierky šatstva a obuvy pre DSS Harmonia (12.7.2018)
 • Zbierka šatstva a uterákov pre NÚDCH Bratislava - Kramáre (8.8.2018)
 • Zbierka šatstva a obuvi pre útulok mužov Pax et bonum (19.10.2018)

Najbližšie podujatia:

 • 26.05 2024 o 08:30 Služby Božie na sviatok Svätej Trojice v Sasinkove
 • 26.05 2024 o 10:00 Služby Božie na sviatok Svätej Trojice v Pastuchove
 • 26.05 2024 o 11:30 Služby Božie na sviatok Svätej Trojice v Hlohovci
 • 27.05 2024 o 15:00 Každodenné modlitbové spoločenstvo počas celého týždňa o 15:00
 • 06.06 2024 o 18:00 Zasadnutie presbyterstva v kostole v Hlohovci
 • 16.06 2024 o 10:00 Slávnosť konfirmácie v Hlohovci