CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblické verše na jubilejný rok 2022 - 400. výročie synody Superintendencie Nitrianskej v Hlohovci:
Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho. Kto však stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho.“ (Mk 8, 35)

Boha treba viac poslúchať ako ľudí! (Sk 5, 29b)

Zborová diakonia

Cirkev už od svojho počiatku venovala svoj záujem službe Slova prostredníctvom služby apoštolov a na obsluhovanie pri stoloch voči sirotám a vdovám ustanovila diakonov. Dnes je služba Diakonie rozvinutou inštitúciou, avšak prakticky funguje aj na pôde Cirkevných zborov v najrôznejších variantoch podľa aktuálnych a lokálnych potrieb.

Aj my si uvedomujeme, že okolo nás je mnoho núdznych, ktorí rovnako ako aj my, potrebujú Boží milostivý dotyk, Božiu milosť a lásku, či už ide o starých, chorých a nevládnych, ale aj o ľudí na okraji spoločnosti, ktorí z akýchkoľvek dôvodov padli na dno a sami potrebujú pomoc v núdzi.

 • chceme rozvíjať túto pomoc a službu v rámci našich možností, ako aj vnímaním potrieb časov;
 • chceme rozvíjať túto pomoc v spolupráci s organizáciami pôsobiacami v meste Hlohovec, ako aj v okolí;
 • chceme rozvíjať túto pomoc v spolupráci s miestnymi samosprávami;
 • chceme rozvíjať túto pomoc v spolupráci s cirkvami, ako svedectvo jednoty v láske nášho Pána Ježiša Krista!

Pastorálne návštevy

Cítime potrebu rozvíjať diakoniu práve smerom k tým, ktorí najmä z pretrvávajúcich zdravotných dôvodov, či jednoducho pre starobu, nemôžu prichádzať do zhromaždenia bratov a sestier na Službách Božích, či iných zborových aktivitách.

Nechceme, aby mnohí v minulosti horliví a obetaví bratia a sestry nášho Cirkevného zboru zostali v zabudnutí, v opustenosti a samote. Nechceme, aby pociťovali opustenosť a akési odvrátenie sa od spoločenstva bratov a sestier v Cirkevnom zbore.

 • chceme byť s Vami a navštevovať Vás, počúvať Vaše spomienky, radosti i starosti;
 • chceme tráviť čas pri Vašich posteliach, niekedy v tichu, niekedy so Slovom;
 • chceme sa s Vami modliť, či zaspievať si duchovnú pieseň z Evanjelického spevníka, Zpěvníka alebo Kancionála;
 • chceme Vás povzbudzovať a dávať Vám istotu maličkého, že Pán Ježiš Kristus je s Vami a nezabudol na Vás;
 • chceme Vás tiež informovať o živote Cirkevného zboru a povbudzovať Vás v službe modlitieb za Cirkevný zbor.

Modlitbová reťaz za chorých, opustených a trpiacich

Ani v ťažkostiach, v chorobe, v problémoch života, či v zdanlivej opustenosti, nemusíme mať pocit, že by nás Pán Boh odvrhol, zabudol na nás. Pretože máme bratov a sestry, ktorí sa chcú modliť aj za túto súčasť nášho ľudského života. Nie, nie sme sami! Pán nám posiela ľudí, ktorí sa za nás modlia a volajú k Nemu aj za môj, či tvoj konkrétny problém.

Len prosíme, dajte nám vedieť, aby sme sa vedeli modliť konkrétne...

Večera Pánova v domácnostiach, nemocniciach a v Domovoch sociálnej starostlivosti (DSS)

Na požiadanie radi prídeme a poslúžime spoveďou, modlitbami, ako aj slávením Večere Pánovej podľa potreby v domácnostiach, v nemocniciach a v DSS.

Prosíme najmä mladších rodinných príslušníkov našich najstarších bratov a sestier, aby nám dali vedieť, kedykoľvek sa Vaši blízki ocitnú v nemocnici, taktiež pre zachovanie pravidelnosti prijímania sviatosti, aspoň 2x do roka radi prídeme a poslúžime.

Večera Pánova a návšteva farára v domácnosti, nemocnici, či v DSS, nie je "predzvesťou smrti", ale radostným stretnutím, povzbudením a spoločenstvom nádeje v našom Pánovi Ježišovi Kristovi! Tešíme sa, kedykoľvek môžeme aj takýmto spôsobom byť užitočnými v službe nášho Pána.

Praktická pomoc

Ponúkame Vám na zapožičanie sedadlo do vane pre starých a nevládnych ľudí.

Misia na Níle

Darcovstvo krvi v spolupráci s Červeným krížom

Momentálne funguje skôr individuálne. Do budúcna plánujeme zorganizovať zoznam aktívnych darcov krvi z členov Cirkevného zboru a organizovane slúžiť aj týmto spôsobom.

Zbierky šatstva a iné

Momentálne sa zameriavame na zbierky šatstva pre rôzne skupiny ľudí, vždy podľa aktuálneho ohlásenia. Zbierky plánujeme rozšíriť podľa spoznaných potrieb tých, ktorí ich skutočne potrebujú, prípadne podľa momentálnych potrieb v Cirkevnom zbore a všade tam, kde môžeme v praxi poslúžiť láskou nášho Pána Ježiša Krista.

Zrealizované zbierky

 • Zbierka staršieho pánskeho šatstva pre ÚVTOS Leopoldov (13.10.2016 - 13.11.2016)
 • Zbierka šatstva pre deti a mládež pre DD Nitra, DD Teen Challenge Hlohovec a DFNsP Bratislava - Kramáre (26.2.2017 - 26.3.2017)
 • Zbierka vrchnáčikov z PET fliaš pre Deniska Zimu (4.6.2017 - 20.8.2017)
 • Časť zo zbierky šatstva a topánočiek pre OZ Esther (2.12.2017)
 • Zbierka šatstva a topánok pre DSS Harmonia, OZ Esther (3.12.2017 - 21.1.2018)
 • Zbierka zbytkovej vlny na pletenie diek a svetríkov pre Misiu na Níle (4.3.2018 - 18.3.2018)
 • Časť zo zbierky šatstva a obuvy pre DSS Harmonia (12.7.2018)
 • Zbierka šatstva a uterákov pre NÚDCH Bratislava - Kramáre (8.8.2018)
 • Zbierka šatstva a obuvi pre útulok mužov Pax et bonum (19.10.2018)

Najbližšie podujatia:

 • 28.01 2022 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
 • 29.01 2022 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
 • 30.01 2022 o 08:30 Služby Božie na 4. nedeľu po Zjavení v Sasinkove
 • 30.01 2022 o 08:30 Piesne k Službám Božím na 4. nedeľu po Zjavení: ...
 • 30.01 2022 o 10:30 Spoveď a Večera Pánova po Službách Božích v Hlohovci
 • 30.01 2022 o 10:30 Služby Božie na 4. nedeľu po Zjavení v Hlohovci s VP
 • 30.01 2022 o 10:30 Služby Božie na 4. nedeľu po Zjavení v Pastuchove
 • 30.01 2022 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
 • 10.02 2022 o 17:00 Stretnutie konfirmandov v Sasinkove
 • 11.02 2022 o 16:00 Bude pridaná nahrávka 4. biblickej hodiny (nielen pre ženy)