CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na rok 2024:

„A počul som hovoriť hlas Pánov: Koho pošlem a kto nám pôjde? Nato som povedal: Tu som ja, pošli mňa! A On riekol: Choď a hovor tomuto ľudu: Počúvajte len počúvajte, ale nerozumejte, hľaďte len hľaďte, ale nechápte!... (Iz 6, 8 - 9 (10 - 11))

Spoločenstvá

Spoločenstvo je základom života Cirkevného zboru. Cirkev je povolaná ku "koinonii", k životu v spoločenstve bratov a sestier. Aj v našom Cirkevnom zbore funguje (prípadne sa rozbieha) niekoľko spoločenstiev, ktoré sa pravidelne stretávajú v zborových priestoroch a miesto si v nich môže nájsť ktokoľvek z ktorejkoľvek vekovej kategórie.

Srdečne pozývame Vás, Vaše deti a vnúčatá, ale aj priateľov a náhodných okoloidúcich navštíviť nás v ktoromkoľvek spoločenstve.

Tešíme sa na Vás!

Detská besiedka (DB)

Hlohovec a Sasinkovo
v nedele podľa ohlásenia. Vedú Radovan a Zuzana Ostrovskí a Zuzana Medveďová.

Pastuchov
v nedele podľa ohlásenia. Vedú Zuzana Medveďová a Daniela Pallerová.

Denný detský tábor

Letný stacionár pre deti do 15 rokov. Stretnutia podľa oznámeného termínu v júli vždy od 8:00 do 16:00.

Detský tábor

Letný Evanjelický tábor pre deti od 7 do 15 rokov.

Dorastový tábor

Letný Evanjelický tábor pre deti od 12 rokov

Evanjelická náboženská výchova (ENV)

Výučba Evanjelickej náboženskej výchovy (ENV) prebieha momentálne (školský rok 2018/2019) na deviatich školách v rámci obvodu Cirkevného zboru, ako v meste Hlohovec, tak aj v okolitých obciach. Vždy v apríli oslovujeme všetky školy so žiadosťou o výučbu v nasledovnom školskom roku, ako aj so žiadosťou o vykonanie prieskumu medzi žiakmi, koľkí majú záujem o ENV.

Vyučujú zborový farár a námestná farárka

Konfirmandi

Vždy počas septembra je možnosť prihlásiť Vaše deti (vnúčatá) na konfirmačnú prípravu. Prihlasovanie začíname v auguste a uzatvárame začiatkom septembra. Momentálne sa stretávajú konfirmandi - prváci v stredu na fare v Hlohovci o 16:00 hod., 2 vyučovacie hodiny každý druhý týždeň, podľa ohlásenia. Konfirmačnú prípravu vedie námestná farárka.

Spoločenstvo evanjelickej mládeže (SEM) a spoločenstvo Dorastu

Spoločenstvo mladých, hľadajúcich Pána Ježiša Krista. Stretávame sa v stredu na fare v Hlohovci o 17:00 hod. po konfirmačnej príprave.

Letný tábor mládeže

Je vyvrcholením pravidelných i nepravidelných aktivít mládežníkov a dorasťákov počas roka.

Modlitbové spoločenstvo (MoS)

Stretávame sa občasne podľa ohlásenia, postupne v týždni na všetkých miestach v zbore. Naším cieľom je vzájomné povzbudzovanie sa, počúvanie Božieho Slova a nesenie spoločných radostí i starostí na modlitbách.

Noc kostolov

Večer s hosťom (VsH)

Podvečerné posedenie jedenkrát do mesiaca (počas školského roka) s pozvaným hosťom (hosťami) na aktuálne témy v živote, cirkvi a spoločnosti. Spoluorganizuje OZ ThDr. Jána Hanu v spolupráci s mestom Hlohovec.

2017

 • "Slováci na Dolnej zemi" (Maďarsko, Rumunsko, Srbsko a Chorvátsko), prednášali prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc. a doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., obaja z FF UKF v Nitre.
 • "Možnosti zborovej diakonie", prednášala Mgr. Katarína Šoltésová, PhD., z Ústredia Evanjelickej diakonie v Bratislave.

2018

 • "Susedské vzťahy", prednášal JUDr. Peter Peružek.
 • "Keď lieky škodia", prednášala PharmDr. Anna Šándorová.
 • "Nutná obrana a krajná núdza", prednášal JUDr. Peter Peružek.

2019

 • "Paliatívna starostlivosť", prednášala MUDr. Andrea Škripeková.

Rodinné spoločenstvo (RoS)

Pravidelné stretnutia spoločenstva Rodín vždy na inom mieste v Cirkevnom zbore jedenkrát do mesiaca podľa ohlásenia. Na stretnutia pozývame nielen rodiny, ale aj jednotlivcov a všetkých, pretože si uvedomujeme, že v Cirkevnom zbore (v cirkvi) sme jednou rodinou miovaných Božích detí.

Víkendovka Rodinného spoločenstva (RoS)

Druhú víkendovku RoS plánujeme na jar, samozrejme nielen pre RoS, ale pre všetkých členov v zbore.

Zatiaľ sme spolu boli:

 • Prameň na Súši, 26.5.2017 - 28.5.2017
 • Prameň na Súši, 5.10.2018 - 7.10.2018

Tábor (dovolenka) Rodinného spoločenstva (RoS)

Tretí tábor RoS (ale aj pre jednotlivcov a všetkých ostatných členov CZ) je naplánovaný na tretí júlový týždeň 2020, bude to letný zborový pobyt v Banskej Štiavnici s duchovným programom. Tešíme sa na Vás od 12.7. do 18.7.2019.

Zatiaľ sme spolu boli:

 • Oravské Veselé, 17.7.2017 - 22.7.2017
 • Oravské Veselé, 2.1.2018 - 7.1.2018
 • Gerlachov, 15.7.2018 - 21.7.2018
 • Brestovec - U Svítkov, 14.7.2019 - 20.7.2019

Posedenie pri čaji a káve v Sasinkove po Službách Božích

Vždy, keď nie je v Sasinkove Detská besieda, sa stretávame po Službách  Božích v neformálnom spoločenstve v spoločenskej miestnosti kostola pri čaji, káve a koláčiku. Máme možnosť sa porozprávať o rôznych témach a byť spolu. Srdečne pozývame!

Najbližšie podujatia:

 • 26.05 2024 o 08:30 Služby Božie na sviatok Svätej Trojice v Sasinkove
 • 26.05 2024 o 10:00 Služby Božie na sviatok Svätej Trojice v Pastuchove
 • 26.05 2024 o 11:30 Služby Božie na sviatok Svätej Trojice v Hlohovci
 • 27.05 2024 o 15:00 Každodenné modlitbové spoločenstvo počas celého týždňa o 15:00
 • 06.06 2024 o 18:00 Zasadnutie presbyterstva v kostole v Hlohovci
 • 16.06 2024 o 10:00 Slávnosť konfirmácie v Hlohovci