CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na rok 2024:

„A počul som hovoriť hlas Pánov: Koho pošlem a kto nám pôjde? Nato som povedal: Tu som ja, pošli mňa! A On riekol: Choď a hovor tomuto ľudu: Počúvajte len počúvajte, ale nerozumejte, hľaďte len hľaďte, ale nechápte!... (Iz 6, 8 - 9 (10 - 11))

SME SPOLU V "ZVLÁŠTNEJ" DOBE


Bratia a sestry!

Práve v tomto čase potrebujeme obzvlášť intenzívne byť v spojení s našim Pánom Ježišom Kristom, ako aj medzi nami navzájom na modlitbách. Preto Vám budeme prinášať krátke pobožnosti v nedeľu spolu so zvesťou Božieho Slova, ako aj v strede týždňa s pokračovaním našich večerných Služieb Božích...

Sledujte našu zborovú web stránku, ktorú pravidelne aktualizujeme (sekcia "Aktuality": SME SPOLU V DOBE KOVIDOVEJ) a zotrvávajme spoločne zjednotení na modlitbách v kruhu našich rodín kdekoľvek sa budeme nachádzať.

SLUŽBY BOŽIE V NEDELE A SVIATKY 2022

(Všetky, i staršie kázne a videonahrávky, nájdete v sekcii: ecavhc.sk/kazne-a-videozaznamy/ )

Nedeľa po Deviatniku

ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/2022_02_20_Nedela_Po_Deviatniku.m4a

3. pôstna nedeľa - výročný konvent za rok 2021

ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/2022_03_20_Vyrocny_Konvent.m4a

5. pôstna - Smrtná

ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/2022_04_03_Smrtna_Nedela.m4a

6. pôstna - Kvetná

ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/2022_04_10_Kvetna_Nedela.m4a

Vstúpenie Krista Pána na nebo

ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/2022_05_26_Vstupenie.m4a

Nedeľa po Vstúpení

ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/2022_05_29_Nedela_Po_Vstupeni.m4a

Svätodušná nedeľa

ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/2022_06_05_1_Slavnost_Svatodusna.m4a

5. nedeľa po Sv. Trojici

ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/2022_07_17_5_Nedela_Po_Sv_Trojici.m4a

6. nedeľa po Sv. Trojici

ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/2022_07_24_6_Nedela_Po_Sv_Trojici.m4a

8. nedeľa po Sv. Trojici

ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/2022_08_07_8_Nedela_Po_Sv_Trojici.m4a

10. nedeľa po Sv. Trojici - Kajúca

ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/2022_08_21_Kajuca_Nedela.m4a

11. nedeľa po Sv. Trojici

ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/2022_08_28_11_Nedela_Po_Sv_Trojici.m4a

13. nedeľa po Sv. Trojici

ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/2022_09_11_13_Nedela_Po_Sv_Trojici.m4a

14. nedeľa po Sv. Trojici

ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/2022_09_18_14_Nedela_Po_Sv_Trojici.m4a

20. nedeľa po Sv. Trojici - Pamiatka zosnulých

ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/2022_10_30_20_Nedela_Po_Sv_Trojici_Pamiatka_Zosnulych.m4a

VEČERNÉ SLUŽBY BOŽIE

ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/2022_03_17_1_Postna_Vecieren.m4a

ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/2022_03_31_3_Postna_Vecieren.m4a

ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/2022_04_07_4_Postna_Vecieren.m4a

BIBLICKÉ HODINY (NIELEN PRE ŽENY) 2022

3. Biblická hodina

youtu.be/VdDbfVfIO2U

4. Biblická hodina

youtu.be/c2P7ClvruxU

5. Biblická hodina

youtu.be/73Ty-9-ke2U

6. Biblická hodina

youtu.be/wtIaT1brfww

7. Biblická hodina

youtu.be/FtjrG80WI5I

DETSKÁ BESIEDKA 2022

youtu.be/jg6xqvHhai8

youtu.be/C1ZT8rYnaf4

youtu.be/PQFzpiTUB5E

youtu.be/qeCmTdqV4ag

MODLITBOVÉ SPOLOČENSTVO

Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru spolu so spoločenstvom celej cirkvi

Každodenne o 15:00 Vás pozývame k spoločnej modlitbe Cirkevného zboru spolu s celým spoločenstvom cirkvi v našich rodinách, domácnostiach, ale aj individuálne podľa Vašich možností. 

Túžba po Večeri Pánovej

Pane, Ježiši Kriste, Spasiteľu môj! S pokorou a úctou sa skláňam sa pred Tebou. Úprimne túžim po spoločenstve Tvojho Tela a Krvi. Teraz, žiaľ, nemôžem prijať sväté dary Tvojej svätej Večere. Preto prosím o Tvoje milosrdenstvo, naplň ma, Pane, svojím Slovom. Napoj ma svojou milosťou. Nezbav ma svojej svätej prítomnosti v mojom živote. Daj mi prebývať v Tvojom duchu pokoja a lásky. Amen.

Modlitby s túžbou po Večeri Pánovej od Dr. Martina Luthera:

Môj Pane, Ježiši Kriste! Padol som, zhrešil som. Tak rád by som bol silným. A Ty si nám preto ustanovil a daroval túto sviatosť, aby sme jej prostredníctvom roznietili a posilnili svoju vieru. Tak nám môžeš pomôcť. Preto som tu a chcem ju prijať. Pane, pozri, tu je Tvoje Slovo a tu zas moje previnenia, nedostatky a slabosti. No Ty sám si povedal: Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vám dám odpočinutie. Idem teda. Pomôž mi. Amen.

Pane, skutočne nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Som však vo veľkej núdzi  a túžim po Tvojej pomoci a milosti. Ináč pred Tebou neobstojím. Chcel by som byť zbožným. No na nikoho, okrem Teba, sa nemôžem spoľahnúť. No teraz som počul Tvoje sladké Slovo, že ma pozývaš k svojmu stolu a zasľubuješ mi, nehodnému, že dostanem odpustenie všetkých svojich hriechov, skrze Tvoje telo a krv, ktoré jem a pijem v tejto sviatosti. Aké sladké je toto slovo. Amen, milý Pane, Tvoje Slovo je pravda, o tom nepochybujem, a preto - na Tvoje Slovo - s Tebou jem a pijem. Nech sa mi stane podľa Tvojho Slova. Amen.

Z Jeruzalemských katechéz:

Pán Boh nás vo svojej nesmiernej láske pri Večeri Pánovej živí a posilňuje telom a krvou svojho Syna. Pán náš Ježiš Kristus v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, a keď dobrorečil, lámal a dával svojím ueníkom hovoriac: Vezmite a jedzte: toto je moje telo. Potom vzdal kalich, dobrorečil a povedal: Vezmite, pite: toto je moja krv. Keď teda On sám vyhlásil a povedal o chlebe: Toto je moje telo, kto by sa ešte odvážil pochybovať? A keď sám potvrdil a povedal: Toto je moja krv, kto by mohol kedy pochybovať a hovoriť, že to Jeho krv nie je? Preto ich prijímame s hlbokým presvedčením, že je to Kristovo telo a krv. Lebo v podobe chleba sa ti dáva telo a v podobe vína sa ti dáva krv, aby si prijímal Kristovo telo a krv a mal s Ním spoločné telo a spoločnú krv. Takto sa stávame aj nositeľmi Krista, keď naše údy preniká Jeho telo a krv. A tak sa podľa apoštola Petra stávame účastnými na božskej prirodzenosti. Tieto vzácne slová sú zo 4. storočia z jeruzalemských katechéz. Uvažujme o nich a nesmierne sa tešme a ďakujme, že môžeme hovoriť s apoštolom Pavlom: "Nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus." (G 2, 20) Pane, keď jeme tento chlieb a pijeme z tohto kalicha, zvestujeme Tvoju smrť, kým neprídeš v sláve. Amen.

Modlime sa:

Pane, Ježiši Kriste, Ty nás svojou Večerou premieňaš, aby sme Ti boli vždy podobnejšími; nie sme hodní takého veľkého daru: nebeského chleba a kalicha spásy, ale povedz iba slovo a uzdravení budeme kráčať v sile tohto pokrmu do výšin Tvojho kráľovstva, kde Ťa chceme vidieť z tváre do tváre a velebiť Ťa na veky vekov. Amen. 

 


Najbližšie podujatia:

  • 06.04 2024 o 09:00 Stretnutie konfirmandov prvákov v Hlohovci
  • 07.04 2024 o 08:30 Služby Božie na 1. nedeľu po VN v Sasinkove
  • 07.04 2024 o 10:00 Služby Božie na 1. nedeľu po VN v Pastuchove
  • 07.04 2024 o 11:30 Služby Božie na 1. nedeľu po VN v Hlohovci
  • 08.04 2024 o 15:00 Každodenné modlitbové spoločenstvo počas celého týždňa o 15:00
  • 09.04 2024 o 16:00 Biblická hodina (nielen) pre ženy v Pastuchove
  • 10.04 2024 o 17:00 Biblická hodina (nielen) pre ženy v Hlohovci
  • 11.04 2024 o 15:00 Biblická hodina (nielen) pre ženy v Sasinkove