CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na rok 2024:

„A počul som hovoriť hlas Pánov: Koho pošlem a kto nám pôjde? Nato som povedal: Tu som ja, pošli mňa! A On riekol: Choď a hovor tomuto ľudu: Počúvajte len počúvajte, ale nerozumejte, hľaďte len hľaďte, ale nechápte!... (Iz 6, 8 - 9 (10 - 11))

Informácie

Na tomto mieste nájdete praktické informácie, ako aj tlačivá na stiahnutie, poriadky a Biblické texty k úkonom patriacim do života veriaceho evanjelika.

V prípade potreby doplnenia informácií, navštívte našu sekciu "Kontakt", kde sa môžete nakontaktovať priamo na duchovných v zbore.

Krst Svätý

Konfirmácia

Na konfirmačnú prípravu sa môžu prihlásiť mladí ľudia po dovŕšení 12 roku života, ale aj dospelí bez obmedzenia veku, ktorí ešte neboli konfirmovaní.

Ak je prihlasujúci sa na konfirmačnú prípravu členom (členkou) iného Cirkevného zboru, potrebuje k prihláške doložiť aj písomný súhlas zborového farára svojho Cirkevného zboru.

Konfirmačná príprava je dvojročná, jej výučba prebieha súbežne so školským rokom s výnimkou školských prázdnin. Stretnutia konfirmandov sú jedenkrát do týždňa.

Čo je to konfirmácia?

 • je osobným vyznaním viery a priznaním sa ku viere, ktorú za mňa vyznávali moji rodičia a krstní rodičia pri Krste Svätom pred spoločenstvom Cirkevného zboru;
 • je naplnením sľubu, ktorý za mňa dali rodičia a krstní rodičia pri Krste Svätom.

Čo robíme pri konfirmácii?

 • osobne vyznávame vieru v Trojjediného Pána Boha;
 • sľubujeme vernosť Pánu Bohu a spoločenstvu Evanjelickej cirkvi a.v. (ECAV).

Čo znamená byť verným Pánu Bohu?

 • chcem, aby môj život bol preniknutý Božím Slovom, aby Pán Boh bol skutočne mojím Pánom, centrom môjho života i života mojej rodiny;
 • chcem, aby Evanjelium bolo živým hlasom, ktorý neustále formuje môj život v každodennom obrátení sa od zlého spôsobu života a znovuzrodení sa v Pánovi Ježišovi Kristovi;
 • nechcem Pána Boha zarmucovať (myšlienkami, slovami a skutkami), ale Ho chcem milovať a poslúchať.

Čo znamená byť verným ECAV?

 • žiť aktívne svoju vieru tým, že sa aktívne budem starať o jej rast, budem žiť životom modlitby, čítaním Božieho Slova a duchovnej literatúry;
 • budem pravidelne navštevovať Služby Božie, podujatia v Cirkevnom zbore, brigády a prispievať do zbierok a pomáhať službou blížnym podľa svojich vlastných talentov a možností;
 • pekným, pokojným a usporiadaným životom budem príkladom v rodine, v zamestnaní a všade tam, kam si ma Pán Boh pošle;
 • k vernosti ECAV patrí tiež, že svoje manželstvo uzavriem v Evanjelickom kostole, svoje deti budem vychovávať v evanjelickom a.v. vierovyznaní a v budovaní vzťahu s Pánom Ježišom Kristom;
 • sám od seba začnem hľadať možnosti, ako prispieť do života ECAV svoj diel zodpovednosti za jej budovanie, rast a atraktívnosť pre iných.

K čomu ma oprávňuje konfirmácia?

Konfirmáciou sa stávam dospelým členom ECAV. Môžem sa pravidelne zúčastňovať slávenia Večere Pánovej a byť krstným rodičom. Po dovŕšení 18. roku života smiem byť svedkom pri sobáši, mám volebné právo v ECAV a po dovŕšení 21. roku života smiem kandidovať a byť voleným do funkcií v ECAV.

Aký má byť život kresťana po konfirmácii?

Od momentu vyznania svojej viery pred spoločenstvo Cirkevného zboru preberám zodpovednosť za svoju vieru. Aby nevychladla, nedostala sa na okraj mojich záujmov a úplne nezanikla potrebuje spoločenstvo veriacich bratov a sestier. Do spoločenstva som pozvaný v stretnutiach dorastu, mládeže a najmä na Službách Božích v kostole. Mám žiť tak, aby celý môj život bol svedectvom o tom, že "viem, Komu som uveril". (2 Tim 1, 12)

Čo treba, ak chcete byť konfirmovaný v ECAV?

 • vyplniť si prihlášku a odovzdať ju zborovému farárovi;
 • podpísať súhlasy so spracovaním osobných údajov všetkých zainteresovaných (žiadateľ/ka, rodičia a krstní rodičia), ktoré dostane na farskom úrade v Hlohovci;
 • absolvovať konfirmačnú prípravu.

Sobáš

V dnešnej dobe, kedy je veľmi viditeľná kríza rodiny a s ňou súvisiaca kríza identity, chce byť cirkev "svetlom sveta a soľou zeme" (Mt 5, 13 - 14), a ako taká pozýva mladých (a nielen tých) ľudí - muža a ženu - k uzavretiu cirkevného sobáša a k založeniu si harmonickej rodiny. Práve preto je tu Božie pozvanie, aby snúbenci vstupovali na spoločnú cestu životom nielen so vzájomným sľubom lásky a vernosti, ale aj s Božím požehnaním.

Nová rodina je novou bunkou v spoločnosti a novou nádejou pre spoločnosť, pretože práve od nej záleží, akí budú tí, ktorí z nej vzídu. Zdravá rodina je základom zdravej spoločnosti. Kresťanská rodina je svedectvom o Božom poriadku o tom, čo nám Pán Boh zveril a čo stojí naproti všetkej ponuke sveta, nech by bola akokoľvek lákavá.

Tešíme sa z každého jedného páru, ktorý prichádza, aby na svoju spoločnú cestu životom vykročil práve s Božím požehnaním, formovaný Evanjeliom Pána Ježiša Krista a pevne zakotvený vo viere. Našou spoločnou túžbou zostáva, aby si tieto páry nielen vytvorili svoje rodiny, ale aby si našli svoje miesto, podporu a láskavé prijatie aj v rodine nášho Cirkevného zboru.

Čo treba vedieť o evanjelickom sobáši?

 • o evanjelický sobáš musia požiadať snúbenci v dostatočnom časovom predstihu (3 - 4 mesiace pred termínom sobáša), ešte pred podaním žiadosti na príslušný matričný úrad. So sobášiacim farárom si vopred dohodnú aj termín sobáša. Sobášiaci farár dbá, aby boli zachované všetky náležitosti podľa občianskeho zákona;
 • evanjelickému sobášu predchádza pastorálna príprava. Sobášiaci farár v nej oboznámi snúbencov s poriadkom sobáša, vysvetlí im zmysel jeho jednotlivých častí, a tiež poslanie manželstva a rodičovstva a kresťanskej výchovy detí;
 • Evanjelická cirkev sobáši svojich pokrstených a konfirmovaných členov. Ak neboli konfirmovaní, je potrebné snúbencov konfirmovať (po predchádzajúcej príprave) ešte pred sobášom;
 • sobáš sa koná vždy v kostole (v Hlohovci, Sasinkove alebo v Pastuchove) za prítomnosti svedkov, ktorí po sobáši podpíšu zápisnicu spolu s novomanželmi a sobášiacim farárom. Svedkovia musia byť konfirmovanými evanjelikmi. V odôvodnených prípadoch môže byť jeden zo svedkov členom inej kresťanskej cirkvi. Svedkom pri evanjelickom sobáši nemôže byť nekresťan;
 • ak je jeden zo snúbencov bez vyznania, alebo odmietne konfirmáciu, pretože nemôže vyznať vieru, použije sa pre neho text sľubu uvedeného v Agende pre nekresťanského partnera. Podobný postup sa zachová, ak je jeden zo snúbencov príslušníkom iného, než kresťanského náboženstva;
 • v mimoriadnych prípadoch (choroba, či iná nepredvídaná udalosť) sa môže sobáš vykonať aj na inom mieste ako v kostole;
 • sobáše sa neodporúčajú v Advente, v Pôste, v predvečer výročitých slávností, počas kajúcich dní a pod.;
 • sobáš rozvedených je možný po predchádzajúcom súhlase (dišpenz) dištriktuálneho biskupa. O dišpenz žiadajú snúbenci cestou farského úradu po predložení rozsudku o rozvodovom konaní;
 • ak je jeden zo snúbencov nie je evanjelického a.v. vierovyznania, podpíšu snúbenci v zápisnici dohodu o výchove svojich detí: buď, že budú pokrstené v Evanjelickej cirkvi a.v., alebo budú nasledovať vierovyznanie svojich rodičov (v takom prípade treba poukázať na všetky úskalia tohto rozhodnutia);
 • ak by sa z akéhokoľvek dôvodu konal sobáš mimo územia zboru, do ktorého snúbenci patria, je k tomu potrebný predchádzajúci súhlas zborového farára snúbencov. Následný zápis do matriky sobášených sa vykoná v tom zbore, z ktorého dal zborový farár súhlas k sobášu;
 • ak bol sobáš vykonaný občianskym spôsobom, je možné po pastorálnej príprave vykonať poženanie manželstva evanjelicko - kresťanským spôsobom;
 • o vykonaní sobáša dáva Cirkevný zbor svedectvo s podpisom sobášiaceho farára. O každom sobáši (a aj o požehnaní manželstva) sa napíše osobitná zápisnica, podpísaná manželmi, svedkami a sobášiacim farárom, ktorá sa archivuje na farskom úrade;
 • Evanjelická cirkev a.v. pripúšťa len sobáš osôb rozdielneho pohlavia. Vylučuje požehnanie spolužitia osôb rovnakého pohlavia (homosexualita), ako aj spolužitia druha a družky.

Čo treba pri vybavovaní evanjelického sobáša?

 • stretnúť sa s farárom a dohodnúť sa na termíne sobáša a pastorálnej prípravy;
 • absolvovať pastorálnu prípravu;
 • navštíviť príslušný matričný úrad a požiadať o sobášnu zápisnicu;
 • podpísať súhlasy so spracovaním osobných údajov všetkých zainteresovaných (snúbenci, rodičia a svedkovia), ktoré dostane na farskom úrade v Hlohovci;
 • vybrať si miesto sobáša: v našom Cirkevnom zbore buď v kostole v Hlohovci, Sasinkove alebo Pastuchove. V mimoriadných prípadoch aj v inom Evanjelickom kostole po súhlase tamojšieho farského úradu.

Manželské jubileá

Prestup do ECAV

Členstvo v Cirkevnom zbore

Cirkevný príspevok (CP)

Každý člen Cirkevného zboru má právo aj povinnosť finančne prispievať na potreby života Cirkevného zboru a to formou cirkevného príspevku (CP), nazývaného aj cirkevná "daň", a formou milodarov. Zborový konvent odsúhlasil minimálnu výšku cirkevného príspevku: 10,- € za osobu na jeden rok. Tento si môžete zaplatiť jedným z nasledovných spôsobov:

 • osobne na farskom úrade v úradných hodinách (zatiaľ nestanovené, najlepšie v pracovných dňoch dopoludnia);
 • pred alebo po Službách Božích v ktoromkoľvek kostole u sestier pokladníčok;
 • poštovou poukážkou na adresu: CZ ECAV Hlohovec, Rázusova 796/4, Hlohovec, v poznámke uveďte CP rok / počet osôb (napr.: CP 2020 / 4);
 • prevodom na účet Cirkevného zboru: IBAN: SK 66 3100 0000 0043 7000 7101, SWIFT: LUBASKBX. Pri platení príkazom na účet napíšte variabilný symbol rok (napr.: 2019) a do správy pre prijímateľa Vaše meno (prípadne mená všetkých tých, za ktorých platíte príspevok) a bydlisko. Bez týchto údajov nebudeme môcť identikovať Vašu platbu.

Pravidelné platenie cirkevného príspevku je z Vašej strany vyjadrením členstva a spolupatričnosti k Cirkevnému zboru.

Ďakujeme Vám!

Pohreb

V čase strát svojich blížnych prežívame strach, zármutok, beznádej a mnohokrát aj zúfalstvo z pominuteľnosti najmä, ak nevieme kam smerujeme a či to všetko nie je iba fikcia, či márnosť... Práve v tomto čase je tu pre nás Vzkriesený Pán Ježiš Kristus, ktorý nás povzbudzuje svojím víťazstvom nad mocou hriechu, diabla a smrti a dáva nám nádej, že tak ako žije On, tak aj my budeme žiť. Toto je a zostane pre nás neotrasiteľnou istotou, že spoločenstvo lásky medzi nami a našimi zosnulými trvá a neprestáva práve kvôli spoločenstvu lásky s naším Pánom Ježišom Kristom...

"Láska nikdy neprestane. Ale proroctvá sa pominú, jazyky umĺknu, poznanie sa pominie. Lebo sčiastky poznávame a sčiastky prorokujeme, ale keď príde dokonalé, čiastočné sa pominie. Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, zmýšľal som ako dieťa, usudzoval som ako dieťa; ale keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. Doteraz totiž vidíme len hmlisté obrazy, akoby v zrkadle, ale potom tvárou v tvár. Doteraz poznávam čiastočne, ale potom poznám tak, ako aj mňa poznal (Boh). Teraz však zostáva viera, nádej, láska, to troje, ale najväčšia z nich je láska." (1 K 13, 8 - 13)

Pri pohrebe sa chceme dôstojne rozlúčiť s našimi drahými, a zároveň nechávame prehovoriť Božie Slovo, ako slovo Života, povzbudenia a nádeje tam, kde sami vidíme iba beznádej, smútok a strach. Smrť totiž nie je definitívou, je len prechodom z tejto hriechom a trápením poznačenej časnosti do novej perspektívy radostnej večnosti.

Čo treba pri vybavovaní evanjelického pohrebu?

 • stretnúť sa s farárom;
 • termín pohrebu, ktorý navrhne pohrebná služba (min. 48 hod. od úmrtia), my sa mu prispôsobíme;
 • kópiu listu o obhliadke mŕtveho (vystavený obhliadajúcim lekárom);
 • stručné životopisné údaje o zosnulom (ej);
 • podpísať súhlasy so spracovaním osobných údajov všetkých zainteresovaných (žiadateľ/ka v mene zosnulého a blízka osoba vybavujúca pohreb), ktoré dostane na farskom úrade v Hlohovci;
 • zoznam rodinných príslušníkov, priateľov a známych, ktorých chcete mať zahrnutých v odobierke.

Najbližšie podujatia:

 • 26.05 2024 o 08:30 Služby Božie na sviatok Svätej Trojice v Sasinkove
 • 26.05 2024 o 10:00 Služby Božie na sviatok Svätej Trojice v Pastuchove
 • 26.05 2024 o 11:30 Služby Božie na sviatok Svätej Trojice v Hlohovci
 • 27.05 2024 o 15:00 Každodenné modlitbové spoločenstvo počas celého týždňa o 15:00
 • 06.06 2024 o 18:00 Zasadnutie presbyterstva v kostole v Hlohovci
 • 16.06 2024 o 10:00 Slávnosť konfirmácie v Hlohovci