CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na rok 2024:

„A počul som hovoriť hlas Pánov: Koho pošlem a kto nám pôjde? Nato som povedal: Tu som ja, pošli mňa! A On riekol: Choď a hovor tomuto ľudu: Počúvajte len počúvajte, ale nerozumejte, hľaďte len hľaďte, ale nechápte!... (Iz 6, 8 - 9 (10 - 11))

Kto sme

Sme Cirkevným zborom Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku Hlohovec... no nielen to...

 • Chceme byť otvoreným miestom, ktoré bude príťažlivé pre všetkých ľudí v meste Hlohovec, no i mimo neho.
 • Chceme byť miestom, kam budú ľudia radi prichádzať, pretože v ňom nájdu svoju oázu na ceste každodenným životom v jeho ubíjajúcej rutine.
 • Chceme byť miestom, kde sa zvestuje Evanjelium Pána Ježiša Krista nielen slovom, ale aj skutkom a životom, a to práve tak, aby živý hlas Evanjelia oslovoval a zasahoval srdcia ľudí.

Práve preto chceme byť otvorenými, aby si u nás našiel svoje miesto každý, domáci, i ten, kto k nám náhodne príde. A nie je podstatné, kto to bude... Podstatné je, aby u nás vždy mohol nájsť Pána Ježiša Krista, Toho, "ktorý je, bol a príde ako Vševládny Pán" (Zj 1, 8); Toho, ktorý sa nemení aj napriek drasticky a nevyspytateľne meniacej sa dobe, ale je "ten istý včera, dnes i naveky." (Žid 13, 8)

Pre naplnenie nášho poslania chceme urobiť všetko, aby sme boli cirkvou:

 • ktorá zvestuje Evanjelium nášho Pána Ježiša Krista (Kérygma);
 • ktorá nezištne slúži všetkým tým, ktorí potrebujú pocítiť a zakúsiť Božiu lásku a dotyk milosti vo svojom živote, či už v telesných alebo duchovných potrebách (Diakonia);
 • ktorá vytvára spoločenstvá, ako základný prejav žitej a zdieľanej lásky medzi bratmi a sestrami, a zároveň ako podpora všetkým tým, ktorí padajú, či hľadajú svoju cestu (Koinonia).

"V podstatnom chceme mať jednotu, v nepodstatnom chceme dávať slobodu, ale vo všetkom mať lásku." (Rupertus Meldenius)
Povedané slovami dneška: V podstatnom svornosť, v nepodstatnom voľnosť, vo všetkom láska...

Štatút Cirkevného zboru

Predsedníctvo Cirkevného zboru

Mgr. Ľuboš Vontorčík, zborový farár
Ing. Miloš Makýš, zástupca zborového dozorcu

PhDr. et Mgr. Barbora Vontorčíková, námestná farárka

-, zborový kurátor
Ing. Radovan Ostrovský, PhD., kurátor vo filiálke Sasinkovo
Dušan Roháček, kurátor vo filiálke Pastuchov

Funkcionári Cirkevného zboru

Matkocirkev Hlohovec

Kostolníci: Anna Medveďová
Kantor: Daniel Šomodi
Zvonár: Ľubomír Srnec
Pokladníčka: Anna Sklenárová

Filiálka Sasinkovo

Kostolníčka: Elena Mažárová
Kantor: Juraj Ostrovský
Zvonár: Dušan Mažár
Pokladníčka: Jarmila Dananajová

Filiálka Pastuchov

Kostolník / zvonár: Viliam Trgala
Kantor: Stanislav Repka
Podkladníčka: Zuzana Drábeková

Presbyterstvo Cirkevného zboru

1. číselný údaj je dátum voľby a 2. dĺžka trvania šesťročného mandátu.

Hlohovec (spolu 6 presbyterov)

24.9.2023 - 24.9.2029

 • Pavol Korbel
 • Mária Korbelová
 • Anna Sklenárová

20.3.2022 - 20.3.2028

 • Ing. Ľuboš Budač
 • Mgr. Eva Černá
 • Ing. Miroslav Osuský

Sasinkovo (spolu 9 presbyterov)

24.9.2023 - 24.9.2029

 • Jarmila Dananajová
 • Miloš Ešmír
 • Ing. Pavel Mosnák
 • Dušan Náhlik
 • Ing. Radovan Ostrovský, PhD.
 • Jana Slížiková
 • Miroslav Surkoš

30.5.2021 - 30.5.2027

 • Peter Michalec

12.2.2023 - 12.2.2029

 • Elena Mažárová

Pastuchov (spolu 9 presbyterov)

24.9.2023 - 24.9.2029

 • Ján Lutovský
 • Vlasta Repková
 • Dušan Roháček
 • Daniela Roháčková
 • Daniel Synak

30.5.2021 - 30.5.2027

 • Ivan Makýš
 • Zuzana Drábeková

12.2.2023 - 12.2.2029

 • Mgr. Ing. Elena Vallovics - Lutovská
 • Ing. Miloš Makýš

Čestní presbyteri Cirkevného zboru

Hlohovec:

 • Mária Geseová
 • Ľudmila Hájeková
 • Stanislav Hanke
 • Ján Kováčik
 • Viera Levárska
 • Katarína Majzlová

Sasinkovo:

 • Zuzana Budáčová
 • Ivan Dinga
 • Milan Mosnák
 • Juraj Ostrovský
 • Štefan Slížik
 • Dušan Šoóš

Pastuchov:

 • Jozef Košnár
 • Rastislav Kožák
 • Vladimír Osuský
 • Viliam Trgala

Reformačné zásady v našom živote

V zásade ich môžeme zhrnúť výstižnou výpoveďou veľkého teológa 20. storočia, Karla Bartha, ktorý zhŕňa celé svoje teologické myslenie piesňou z Detskej besiedky: "Má Pán Ježiš, má ma rád, v Písme Svätom dal to znať!"

V zásade v skratke vyjadrujeme svoje učenie Lutherovými krátkymi výpoveďami, takzvanými "solas - jedine":

 • Solus Christus - Jedine Kristus!
 • Sola gratia - Jedine milosť!
 • Sola fide - Jedine viera!
 • Sola Scriptura - Jedine Písmo!

95 výpovedí Dr. M. Luthera o odpustkoch

Vnútorná misia

V rámci vnútornej misie chceme budovať živý a fungujúci Cirkevný zbor, v ktorom každý jeho člen vie, že je neoddeliteľnou súčasťou živého organizmu, v ktorom spolu vytvára nádhernú mozaiku života duchovnej rodiny.

V praxi to znamená: byť jednotnými a vďačnými za maličkosti, ktoré dostávame ako nezaslúžený dar Božej milosti voči nám. To sú dve dôležité veci pri vytváraní Cirkevného zboru. Áno, niekedy to bolí, ale sú podstatné, pretože spoločne prechádzame školou nášho Pána - školou Božej trpezlivosti - že toto sa máme učiť a toto máme žiť. Nielen ako jednotlivci, ale ako Božia rodina v Cirkevnom zbore. Preto nechceme za každú cenu presadzovať to "svoje", hriechom poznačené ego, ale chceme vo vzájomnom rešpekte iných vykročiť na cestu nasledovania nášho Pána Ježiša Krista a v jednote vytvárať spoločné hodnoty. Každý jeden z nás je jedinečný. Každý jeden z nás je kameňom v mozaike a ak čo i len jeden kameň vypadne z mozaiky, bude v nej tmavé miesto. Každý z nas je jedinečným Božím stvorením, ktoré sa nikde a nikdy neopakovalo, a tak ako takí máme svoj jedinečný pohľad, jedinečné schopnosti a jedinečné poslanie od nášho Pána. Ak vidíme v živote maličkosti, ktoré vytvárajú nádherný obraz, potom sme vďační aj za maličkosti, ktoré vytvárajú aj obraz nášho života, obraz nášho zboru, obraz našej cirkvi... Nie sú samozrejmosťou. Sú každodenným požehnaním a sklonením sa nášho Pána k nám, hoci si to nezaslúžime, a sú prejavom Jeho lásky k nám, ktorá prevyšuje akékoľvek ľudské možnosti (J 3, 16). Nuž a za to nám nezostáva nič iné ako len povedať: "vďaka Ti, Pane, za istotu maličkého..."

Práve vďačnosť a odpoveď na lásku pohýňa mňa, ospravedlneného hriešnika, ktorý spoznal, že bol milovaný ešte skôr, ako sa narodil (Ž 139, 13 - 14; 1 J 4, 19), ísť a vydávať svedectvo. A tak vnútorná misia v Cirkevnom zbore sa začína vždy od konkrétneho človeka:

 • od jeho rozhodnutia prichádzať na Služby Božie a aktivity;
 • od jeho prijatia Božej milosti, ako nezaslúženého daru skláňajúceho sa Pána k nám;
 • od jeho rozhodnutia nechať sa formovať živým hlasom Evanjelia;
 • od jeho uvedomenia si, že život má zmysel iba, ak je živým vyjadrením lásky k Bohu a k blížnemu;
 • a od praktického zapojenia sa do života Cirkevného zboru, ako odpovedi na Božiu lásku, kde môžem priniesť seba, ako jedinečnú bytosť a svojimi talentami a schopnosťami spolu vytvárať mozaiku života duchovnej rodiny.

Vonkajšia misia

Ekumenická vízia

"Búrať múry, stavať mosty!"

Búrať múry rozdelenia a stavať mosty vzájomného sa spájania na spoločnej ceste za našim Pánom Ježišom Kristom.

Ekumenické modlitbové večery

Ekumenické perspektívy

Päť ekumenických imperatívov (podľa dokumentu Od konfliktu k spoločenstvu):

 • Katolíci a evanjelici (a aj ostatní kresťania) by mali vždy vychádzať z perspektívy jednoty, a nie z pohľadu rozdelenia, aby tak posilnili to, čo majú spoločné, aj keď je omnoho jednoduchšie vnímať a zažívať rozdiely.
 • Evanjelici a katolíci (a aj ostatní kresťania) sa musia nechať neprestajne premieňať cez vzájomné stretnutia a vzájomným svedectvom viery.
 • Katolíci a evanjelici (a aj ostatní kresťania) by sa mali nanovo zaviazať k snahe o viditeľnú jednotu, mali by spoločne rozpracovať, čo to znamená v konkrétnych krokoch, a znovu a znovu sa naliehavo usilovať o dosiahnutie tohto cieľa.
 • Evanjelici a katolíci (a aj ostatní kresťania) by mali spoločne nanovo objaviť silu evanjelia Ježiša Krista pre našu dobu.
 • Katolíci a evanjelici (a aj ostatní kresťania) by mali spoločne svedčiť o Božej milosti zvestovaním a službou svetu.

Najbližšie podujatia:

 • 26.05 2024 o 08:30 Služby Božie na sviatok Svätej Trojice v Sasinkove
 • 26.05 2024 o 10:00 Služby Božie na sviatok Svätej Trojice v Pastuchove
 • 26.05 2024 o 11:30 Služby Božie na sviatok Svätej Trojice v Hlohovci
 • 27.05 2024 o 15:00 Každodenné modlitbové spoločenstvo počas celého týždňa o 15:00
 • 06.06 2024 o 18:00 Zasadnutie presbyterstva v kostole v Hlohovci
 • 16.06 2024 o 10:00 Slávnosť konfirmácie v Hlohovci