CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na rok 2023:

„- (-)

Okienko pre konfirmandov a ich rodičov


Otázky z príručky "Verím a sľubujem":

 • 1 - 43 (s. 13 - 30) + úlohy na voľný čas, ktoré sú popri otázkach

Čítanie z Biblie:

 • Nová zmluva: Evanjelium podľa Matúša, Evanjelium podľa Marka + vypísať z každej kapitoly minimálne 1 verš, ktorý ťa zaujal
 • Stará zmluva: Kniha Žalmov - Žalmy 1 - 42 + vypísať z každej kapitoly minimálne 1 verš, ktorý ťa zaujal

Slovníček návštev Služieb Božích:

 • Pravidelná účasť na Službách Božích, ako aj vedenie slovníčka návštev Služieb Božích spolu s hlavnou myšlienkou z kázne je nutná, chýbanie deťaťa na Službách Božích treba zdôvodniť!

Rodičov prosím o dôslednú kontrolu prípravy detí na ich vyznanie viery pri konfirmácii, bez Vašej spolupráce je moja snaha zbytočná!!!

Tiež je dôležitá pravidelná príprava, časom sa študijný materiál nakopí a bude problém zvládnuť ho bez systematickej prípravy.


Najbližšie podujatia:

 • 06.02 2023 o 15:00 Každodenné modlitbové spoločenstvo počas celého týždňa o 15:00
 • 08.02 2023 o 15:00 Stretnutie konfirmandov prvákov v Hlohovci
 • 10.02 2023 o 17:00 Zasadnutie hospodárskeho výboru na fare v Hlohovci
 • 10.02 2023 o 18:00 Zasadnutie presbyterstva v kostole v Hlohovci
 • 12.02 2023 o 08:30 Piesne k Službám Božím na nedeľu po Deviatniku: ...
 • 12.02 2023 o 10:00 Výročný konvent za kalendárny rok 2022 v rámci celozborových Služieb Božích v Hlohovci
 • 12.02 2023 o 10:00 Celozborové Služby Božie na nedeľu po Deviatniku v Hlohovci s výročným konventom za rok 2022
 • 14.02 2023 o 16:00 Biblická hodina (nielen pre ženy) v Pastuchove
 • 15.02 2023 o 17:00 Biblická hodina (nielen pre ženy) v Hlohovci
 • 16.02 2023 o 15:00 Biblická hodina (nielen) pre ženy v Sasinkove
 • 17.02 2023 o 17:00 Stretnutie mládeže "Eldorado" v Sasinkove
 • 19.02 2023 o 08:30 Služby Božie na nedeľu predpôstnu v Sasinkove
 • 19.02 2023 o 10:00 Služby Božie na nedeľu predpôstnu v Pastuchove
 • 19.02 2023 o 10:30 Detská besiedka v Pastuchove
 • 19.02 2023 o 11:30 Služby Božie na nedeľu predpôstnu v Hlohovci
 • 26.02 2023 o 08:30 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Sasinkove
 • 26.02 2023 o 08:30 Služby Božie na 1. pôstnu nedeľu v Sasinkove s VP
 • 26.02 2023 o 10:00 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Pastuchove
 • 26.02 2023 o 10:00 Služby Božie na 1. pôstnu nedeľu v Pastuchove s VP
 • 26.02 2023 o 11:30 Služby Božie na 1. pôstnu nedeľu v Hlohovci