CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na rok 2020:
„Verím! Pomôž mojej nevere!“ (Mk 9, 24b)

GDPR

Osobný údaj

Zásady ochrany osobných údajov pri poštovom styku

Prevádzkovateľ:
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Hlohovec (ďalej len "Cirkevný zbor").
(Kontaktné informácie pozri v sekcii "Kontakt".)

V prípade, že nášmu Cirkevnému zboru posielate poštu a uvádzate v nej Vaše osobné údaje, týmto Vám poskytujeme informácie podľa § 19 Zákona o ochrane osobných údajov (18/2018 Z.z.):

Účel spracovania osobných údajov:
Spracovanie došlej pošty.

Právny základ spracovania:
Udelenie konkludentného súhlasu (dotknutá osoba súhlasila s odoslaním pošty) a oprávnené záujmy prevádzkovateľa.

Existencia oprávnených záujmov:
Podľa § 13 ods. 1, písmeno f) - evidencia došlej pošty.

Možný príjemca osobných údajov:
Slovenská pošta,a.s.

Prenos osobných údajov:
Cirkevný zbor nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

Doba uchovávania osobných údajov:
10 rokov po prijatí zásielky (z dôvodu archivovania došlej pošty podľa registratúrneho poriadku Cirkevného zboru).

Práva dotknutej osoby:
Vymedzuje ich § 19 - § 30 ZoOOÚ (ďalej len "Zákon"). Ide napr. o právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, taktiež právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Dotknutá osoba má podľa § 100 zmieneného Zákona právo podať návrh na začatie konania.

Poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou a odosielateľ pošty nie je povinný osobné údaje v/na zásielke uviesť.

V danom prípade nejde o automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zmieneného Zákona.

Zásady ochrany osobných údajov pri návšteve Služieb Božích

V Evanjelickom kostole v Hlohovci môže prebiehať počas Služieb Božích zaznamenávanie (kázne, piesní, vystúpení) zvukovými záznamovými prostriedkami.

Úrad na ochranu osobných údajov

Sídlo:
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

IČO: 36 064 220

Podateľňa:
Pondelok - štvrtok: 8:00 - 15:00
Piatok: 8:00 - 14:00

Kontakt:
+421 / 2 / 323 132 20
statny.dozor@pdp.gov.sk
info@pdp.gov.sk
ochrana@pdp.gov.sk

Zodpovedná osoba

 • Mgr. Ľuboš Vontorčík, zborový farár
 • PhDr. et Mgr. Barbora Vontorčíková, námestná farárka
 • Ing. Monika Sobotová, predsedníčka HV

Najbližšie podujatia:

 • 21.09 2020 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
 • 22.09 2020 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
 • 23.09 2020 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
 • 27.09 2020 o 08:30 Detská besiedka v Sasinkove
 • 27.09 2020 o 08:30 Služby Božie na 16. nedeľu po Sv. Trojici v Sasinkove s DB
 • 27.09 2020 o 10:30 Služby Božie na 16. nedeľu po Sv. Trojici v Hlohovci s DB
 • 27.09 2020 o 10:30 Služby Božie na 16. nedeľu po Sv. Trojici v Pastuchove
 • 27.09 2020 o 10:30 Detská besiedka v Hlohovci
 • 27.09 2020 o 13:00 Bude pridaná nahrávka kázne zo Služieb Božích na 16. nedeľu po Sv. Trojici
 • 04.10 2020 o 08:30 Služby Božie na 17. nedeľu po Sv. Trojici v Sasinkove
 • 04.10 2020 o 10:30 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Hlohovci
 • 04.10 2020 o 10:30 Služby Božie na 17. nedeľu po Sv. Trojici v Hlohovci s VP
 • 04.10 2020 o 10:30 Služby Božie na 17. nedeľu po Sv. Trojici v Pastuchove s DB
 • 04.10 2020 o 11:30 Detská besiedka v Pastuchove
 • 04.10 2020 o 13:00 Bude pridaná nahrávka kázne zo Služieb Božích na 17. nedeľu po Sv. Trojici
 • 11.10 2020 o 08:30 Detská besiedka v Sasinkove