CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na rok 2020:
„Verím! Pomôž mojej nevere!“ (Mk 9, 24b)

Novinky


Aktualizované na stránke: 25.5.2020

Pridaná sekcia: Svätodušných desať dní modlitieb

Pridaná sekcia: ZNOVU V KOSTOLOCH, ALE... s usmerneniami Zboru biskupov ECAV k 2. a 3. fáze uvoľňovania opatrení v boji s koronavírusom

Pridaná sekcia: SME SPOLU AJ POČAS PANDÉMIE s nahrávkami a textami kázní, pobožostí a Služieb Božích v čase zavretých kostolov

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV k Svätodušným sviatkom 2020

ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/PL_2020_1_Slavnost_Svatodusna.pdf

Služby Božie a koronavírus

Výročná správa farára za rok 2019

ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/VSF_HC_2019.pdf

Výročná správa predsedu Výboru OZJH za rok 2019

ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/OZJH_VS_2019.pdf

V sekcii "Kto sme": správy o hospodárení za roky 2016 - 2019

V sekcii "Zo života zboru": Pastiersky list zboru biskupov ECAV k Vianociam, december 2019; Nové smerovatky 4/2019; Archív oznamov: september, október, november, december 2019; január, február, marec, apríl, máj 2020; Čo sme prežili od 1.6.2019 do 3.11.2019

Pozor! Zmena času Služieb Božích!

Služby Božie bývajú v novom harmonograme od prvej októbrovej nedele nasledovne: Sasinkovo 8:30, Hlohovec 10:30 a  Pastuchov 10:30.

Nariadenie o GDPR, formulár na vyjadrenie súhlasu s evidovaním člena CZ a cirkevný príspevok

https://www.ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/GDPR_Evidencia_A_Prestup.pdf

https://www.ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/GDPR_Prava_A_Povinnosti_Clenov_Cirkevny_Prispevok.pdf

Nahrávky kázní

https://www.ecavhc.sk/kazne-a-videozaznamy/

Prihláška za člena OZ ThDr. Jána Hanu

https://www.ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/Prihlaska_OZJH.pdf

Rozvrh hodín výučby ENV v školskom roku 2019/2020

https://www.ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/Rozvrh_Hodin_Vyucba_ENV_HC_A_Okolie_2019_20.pdf


Najbližšie podujatia:

 • 08.07 2020 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
 • 09.07 2020 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
 • 10.07 2020 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
 • 12.07 2020 o 08:30 Služby Božie na 5. nedeľu po Sv. Trojici v Sasinkove
 • 12.07 2020 o 10:30 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Hlohovci
 • 12.07 2020 o 10:30 Služby Božie na 5. nedeľu po Sv. Trojici v Hlohovci s VP
 • 12.07 2020 o 10:30 Služby Božie na 5. nedeľu po Sv. Trojici v Pastuchove
 • 12.07 2020 o 13:00 Bude pridaná nahrávka kázne zo Služieb Božích na 5. nedeľu po Sv. Trojici
 • 19.07 2020 o 08:30 Služby Božie na 6. nedeľu po Sv. Trojici v Sasinkove
 • 19.07 2020 o 10:30 Služby Božie na 6. nedeľu po Sv. Trojici v Hlohovci
 • 19.07 2020 o 10:30 Služby Božie na 6. nedeľu po Sv. Trojici v Pastuchove
 • 19.07 2020 o 13:00 Bude pridaná nahrávka kázne zo Služieb Božích na 6. nedeľu po Sv. Trojici