CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na rok 2024:

„A počul som hovoriť hlas Pánov: Koho pošlem a kto nám pôjde? Nato som povedal: Tu som ja, pošli mňa! A On riekol: Choď a hovor tomuto ľudu: Počúvajte len počúvajte, ale nerozumejte, hľaďte len hľaďte, ale nechápte!... (Iz 6, 8 - 9 (10 - 11))

Výsledky volieb biskupa ZD ECAV a seniorálneho dozorcu BAS ECAV


Na zasadnutí dištriktuálneho presbyterstva Západného dištriktu, dňa 24.5.2024, bolo okrem iného v programe aj vyhlásenie výsledkov sčítania hlasov a vyhlásenie výsledkov volieb predsedníctva ZD –dištriktuálneho biskupa. 

Z dvoch kandidátov získala Doc. ThDr. Sidonia Horňanová 2822 hlasov, čo je 42,32% a Mgr. Ján Hroboň 3731 hlasov, čo je 55,95% z celkového počtu voličov 6668. 

Do funkcie dištriktuálneho biskupa bol na ďalšie šesťročné funkčné obdobie nadpolovičnou väčšinou zvolený Mgr. Ján Hroboň. 

Výsledky volieb budú vyhlásené v CZ ZD dňa 2. júna 2024 a od tohto termínu sa počíta 15-dňová apelačná doba.

 

 

Seniorálne presbyterstvo BAS ECAV uznesením č. 15 a 20/2024 vypísalo voľby člena seniorálneho predsedníctva BAS ECAV na Slovensku – seniorálneho dozorcu, ktoré sa konali v cirkevných zboroch BAS ECAV v dňoch 5.5.2024, 12.5.2024 a 19.5.2024.

     Seniorálne presbyterstvo BAS ECAV na Slovensku ako orgán, ktorý vypísal voľby na funkciu seniorálneho dozorcu BAS  ECAV na Slovensku v súlade s § 32 ods. 7 Cirkevného zákona č. 11/94 o cirkevných predstaviteľoch, ich voľbách a o charakteristike niektorých funkcií v platnom znení, oznamuje, že na základe výsledku hlasovania členov cirkevných zborov BAS na volebných konventoch (ďalej v texte len „zák. č. 11/94“)

na funkciu seniorálneho dozorcu BAS ECAV na Slovensku bola nadpolovičnou väčšinou hlasov členov cirkevných zborov odovzdaných na volebných konvntoch zvolená:

 

RNDr. Zuzana Ševčovičová

 

ktorá získala 937 platných hlasov, čo je 74,25 % .

     Oznámte prosíme výsledky volieb v nedeľu 2.6.2024 vo Vašom cirkevnom zbore v oznamoch na hlavných službách Božích.

     Proti výsledku volieb je možné v apelačnej dobe do 15 dní podať žalobu na cirkevný súd podľa § 36 zák. č. 11/94. V prípade, že do tohto termínu nebudú voľby napadnuté, nadobúdajú právoplatnosť.


Najbližšie podujatia:

  • 10.06 2024 o 15:00 Každodenné modlitbové spoločenstvo počas celého týždňa o 15:00
  • 16.06 2024 o 08:30 Piesne k Službám Božím na 3. nedeľu po Svätej Trojici - slávnosť konfirmácie: ...
  • 16.06 2024 o 10:00 Slávnosť konfirmácie v Hlohovci
  • 16.06 2024 o 10:00 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Hlohovci
  • 16.06 2024 o 10:00 Slávnosť konfirmácie v Hlohovci
  • 23.06 2024 o 08:30 Služby Božie na 4. nedeľu po Sv. Trojici v Sasinkove
  • 23.06 2024 o 10:00 Služby Božie na 4. nedeľu po Sv. Trojici v Pastuchove
  • 23.06 2024 o 11:30 Služby Božie na 4. nedeľu po Sv. Trojici v Hlohovci