CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblické verše na jubilejný rok 2022 - 400. výročie synody Superintendencie Nitrianskej v Hlohovci:
Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho. Kto však stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho.“ (Mk 8, 35)

Boha treba viac poslúchať ako ľudí! (Sk 5, 29b)

OZ ThDr. Jána Hanu

Čo je Občianske združenie (OZ) ThDr. Jána Hanu?

Občianske združenie ThDr. Jána Hanu (ďalej "OZJH") je združením podľa § 2 ods. 1 zákona  č. 83/1990 Zb. Podľa § 2 ods. 3 cit. zákona je právnickou osobou. Vzniklo v prostredí Cirkevného zboru ECAV Hlohovec.

Názov nesie po ThDr. Jánovi Hanovi, prvom zborovom farárovi Cirkevného zboru ECAV Hlohovec, ktorý v zbore pôsobil v rokoch 1949 - 1989, a ktorého duchovná a pastorálna služba v zbore je vo všeobecnej vážnosti.

Združenie je dobročinnou organizáciou. Jeho cieľom je v duchu kresťanského a ľudského odkazu ThDr. Jána Hanu medzi príslušníkmi všetkých vekových kategórií podnecovať, podporovať a vytvárať aktivity, ktoré budú prispievať k šíreniu a udržiavaniu kresťanských mravných princípov, ľudskosti, sociálnej pomoci, kultúry a demokracie v spoločnosti.

Aké sú ciele OZ ThDr. Jána Hanu?

OZJH vzniklo v prostredí Cirkevného zboru ECAV Hlohovec, preto jeho ciele sú úzko späté s činnosťou a životom zboru: podpora aktivít detí, ktoré navštevujú Detskú besiedku, hodiny Evanjelickej náboženskej výchovy v školách, konfirmačnú prípravu, stretnutia Dorastu evanjelickej mládeže, stretnutia Spoločenstva evanjelickej mládeže, stretnutia Spoločenstva rodín, podpora aktivít detí a mládeže, smerujúcich k šíreniu kresťanských mravných princípov , kultúry a porozumenia v Hlohovskom regióne.

Podpora publikačnej, kultúrnej, vzdelávacej, výchovnej, sociálno - terapeutickej, odborno - poradenskej a športovo - oddychovej činnosti, ktorá bude prispievať najmä k prevencii medzi deťmi a mládežou, rovnako k pomoci už mravne, či sociálne narušeným jedincom, so zreteľom na nebezpečnstvo drogových závislostí a tlak náboženských siekt na mladú generáciu.

Iniciovanie, organizovanie a podpora podujatí (kultúrnych, športových, spoločenských, vzdelávacích, voľnočasových atď.) v zmysle vyššie uvedených princípov a skupín. Organizovanie a spolufinancovanie pobytov, najmä mladých ľudí v zahraničí, resp. záujemcov zo zahraničia u nás, aby sa rozvíjaním stykov a vzájomným poznávaním kultúry v iných krajinách prehlbovalo povedomie spolupatričnosti a spoluzodpovednosti za osudy humanity, kultúry a demokracie na Slovensku, v Európe i vo svete.

Iniciovanie, organizovanie a podpora podujatí misijného, vzdelávateľského, poradenského a umelecko - kultúrneho charakteru pre dospelých, napríklad Spoločenstva rodín, Zborového spevokolu, Večerov s hosťom, Zborového dňa, Spoločenstva evanjelických žien, ktoré vyvýjajú svoju činnosť pri Cirkevnom zbore ECAV Hlohovec a ďalších.

Sprostredkovávanie rôznych foriem ekumenickej spolupráce jednotlivých cirkví v Hlohovskom regióne.

Sprostredkovávanie rôznych druhov sociálnej a materiálnej pomoci potrebným a na pomoc odkázaným. Podpora činnosti Evanjelickej zborovej diakonie pri Cirkevnom zbore ECAV Hlohovec a podobne zameraných sociálnych inštitúcií.

Spolupráca so združeniami a nadáciami rovnakého ideového zamerania na Slovensku a v zahraničí.

Vytváranie majetkových, materiálnych a finančných zdrojov na zabezpečenie vyššie uvedených cieľov, spravovanie majetkových, materiálnych a finančných zdrojov a ich účelné využívanie či poskytovanie.

Ako sa stať členom OZ ThDr. Jána Hanu?

Členom OZJH sa možno stať prihlásením sa u niektorého z členov Výboru OZJH s vyplnenou prihláškou. Členstvo formálne schvaľuje Výbor OZJH, ktorý sa stretáva niekoľkokrát do roka. Podmienkou prijatia je zaplatenie jednorazového poplatku pri registrácii v minimálnej výške: 10,- €, členského poplatku na rok: 5,- €, vyplnená prihláška spolu s písomným súhlasom so spracovaním osobných údajov a oboznámenie sa so stanovami OZJH.

Stanovy OZ ThDr. Jána Hanu

Asignácia 2% z daní

OZJH sa bude v roku 2019 po prvý krát uchádzať o prijatie podielu z našich daní. Prijatým podielom budeme podporovať sociálne, misijné a kultúrno - vzdelávacie aktivity Cirkevného zboru ECAV Hlohovec. Deti, žiaci na školách, konfirmandi, dorasťáci, mládežníci, rodinné spoločenstvo, víkendovky a tábory, ako aj najstarší členovia v Zbore a všetci, ktorí navštevujú naše pravidelné i nepravidelné podujatia, to sú tí, ktorí budú môcť mať úžitok z prostriedkov OZJH.

Všetky informácie potrebné pre poukázanie podielu z dane nájdete v sekciách nižšie, v manuáli "Postup, ak chcem darovať časť zo svojej dane". Rovnako tu nájdete aj všetky potrebné tlačivá: Potvrdenie a Vyhlásenie.

Vopred Vám ďakujeme za každý jeden Váš príspevok, podporu a poukázaný podiel z dane v roku 2019 pre OZJH. Všetky prostriedky budú zmysluplne zhodnotené v činorodej službe!

Postup, ak chcem darovať časť zo svojej dane

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Predsedníctvo OZ ThDr. Jána Hanu

Mgr. Ľuboš Vontorčík, predseda OZ ThDr. Jána Hanu

-, podpredseda OZ ThDr. Jána Hanu

-, tajomník OZ ThDr. Jána Hanu

Výbor OZ ThDr. Jána Hanu

V zmysle stanov OZ boli dňa 13.4.2018 zvolení na päťročné funkčné obdobie (2018 - 2023):

Mgr. Ľuboš Vontorčík, Jana Makýšová a Mgr. Ing. Elena Vallovics - Lutovská

26.5.2019 bola zvolená na päťročné funkčné obdobie (2019 - 2024):

PhDr. et Mgr. Barbora Vontorčíková

7.11.2021 boli zvolení na päťročné funkčné obdobie (2021 - 2026):

PaedDr. Daniela Pallerová - Hrivnáková, Ľubomír Srnec a Jana Slížiková

Dozorná rada OZ ThDr. Jána Hanu

V zmysle stanov OZ boli dňa 13.4.2018 zvolení na päťročné funkčné obdobie (2018 - 2023):

JUDr. Katarína Peružeková - predsedníčka

Ing. Miloš Makýš a Emília Kurucová

Kontakt

Občianske združenie ThDr. Jána Hanu
Rázusova 796/4
920 01 Hlohovec
Slovenská republika

+ 421 / 33 / 742 21 26
www.ecavhc.sk/oz-thdr-jana-hanu/
ozjh@ecavhc.sk

IČO: 51 257 483
DIČ: 2120911859

registrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 8.12.2017, pod číslom: VVS/1-900/90-52687

Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Hlohovec
IBAN: SK 80 0900 0000 0051 4535 2990
BIC: GIBASKBX

Mgr. Ľuboš Vontorčík, predseda OZ ThDr. Jána Hanu
+ 421 / 918 / 828 197
vontorcik@gmail.com

Najbližšie podujatia:

  • 28.01 2022 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
  • 29.01 2022 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
  • 30.01 2022 o 08:30 Služby Božie na 4. nedeľu po Zjavení v Sasinkove
  • 30.01 2022 o 08:30 Piesne k Službám Božím na 4. nedeľu po Zjavení: ...
  • 30.01 2022 o 10:30 Spoveď a Večera Pánova po Službách Božích v Hlohovci
  • 30.01 2022 o 10:30 Služby Božie na 4. nedeľu po Zjavení v Hlohovci s VP
  • 30.01 2022 o 10:30 Služby Božie na 4. nedeľu po Zjavení v Pastuchove
  • 30.01 2022 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
  • 10.02 2022 o 17:00 Stretnutie konfirmandov v Sasinkove
  • 11.02 2022 o 16:00 Bude pridaná nahrávka 4. biblickej hodiny (nielen pre ženy)