CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblický verš na rok 2023:

„Preto, keď z milosti máme takúto službu, neochabujeme. Lebo nie sami seba kážeme, ale Krista Ježiša, Pána; a o sebe však (hovoríme) ako o vašich služobníkoch skrze Ježiša. Lebo Boh, ktorý povedal: Nech z temnosti zažiari svetlo! - zažiaril v našich srdciach, aby svietilo poznanie slávy Božej v tvári Kristovej. Tento poklad máme, pravda, v hlinených nádobách, aby sa ukázalo, že tá prenesmierna moc je z Boha, a nie z nás. (2 K 4, 1. 5 - 7)

OZ ThDr. Jána Hanu

Čo je Občianske združenie (OZ) ThDr. Jána Hanu?

Občianske združenie ThDr. Jána Hanu (ďalej "OZJH") je združením podľa § 2 ods. 1 zákona  č. 83/1990 Zb. Podľa § 2 ods. 3 cit. zákona je právnickou osobou. Vzniklo v prostredí Cirkevného zboru ECAV Hlohovec.

Názov nesie po ThDr. Jánovi Hanovi, prvom zborovom farárovi Cirkevného zboru ECAV Hlohovec, ktorý v zbore pôsobil v rokoch 1949 - 1989, a ktorého duchovná a pastorálna služba v zbore je vo všeobecnej vážnosti.

Združenie je dobročinnou organizáciou. Jeho cieľom je v duchu kresťanského a ľudského odkazu ThDr. Jána Hanu medzi príslušníkmi všetkých vekových kategórií podnecovať, podporovať a vytvárať aktivity, ktoré budú prispievať k šíreniu a udržiavaniu kresťanských mravných princípov, ľudskosti, sociálnej pomoci, kultúry a demokracie v spoločnosti.

Aké sú ciele OZ ThDr. Jána Hanu?

OZJH vzniklo v prostredí Cirkevného zboru ECAV Hlohovec, preto jeho ciele sú úzko späté s činnosťou a životom zboru: podpora aktivít detí, ktoré navštevujú Detskú besiedku, hodiny Evanjelickej náboženskej výchovy v školách, konfirmačnú prípravu, stretnutia Dorastu evanjelickej mládeže, stretnutia Spoločenstva evanjelickej mládeže, stretnutia Spoločenstva rodín, podpora aktivít detí a mládeže, smerujúcich k šíreniu kresťanských mravných princípov , kultúry a porozumenia v Hlohovskom regióne.

Podpora publikačnej, kultúrnej, vzdelávacej, výchovnej, sociálno - terapeutickej, odborno - poradenskej a športovo - oddychovej činnosti, ktorá bude prispievať najmä k prevencii medzi deťmi a mládežou, rovnako k pomoci už mravne, či sociálne narušeným jedincom, so zreteľom na nebezpečnstvo drogových závislostí a tlak náboženských siekt na mladú generáciu.

Iniciovanie, organizovanie a podpora podujatí (kultúrnych, športových, spoločenských, vzdelávacích, voľnočasových atď.) v zmysle vyššie uvedených princípov a skupín. Organizovanie a spolufinancovanie pobytov, najmä mladých ľudí v zahraničí, resp. záujemcov zo zahraničia u nás, aby sa rozvíjaním stykov a vzájomným poznávaním kultúry v iných krajinách prehlbovalo povedomie spolupatričnosti a spoluzodpovednosti za osudy humanity, kultúry a demokracie na Slovensku, v Európe i vo svete.

Iniciovanie, organizovanie a podpora podujatí misijného, vzdelávateľského, poradenského a umelecko - kultúrneho charakteru pre dospelých, napríklad Spoločenstva rodín, Zborového spevokolu, Večerov s hosťom, Zborového dňa, Spoločenstva evanjelických žien, ktoré vyvýjajú svoju činnosť pri Cirkevnom zbore ECAV Hlohovec a ďalších.

Sprostredkovávanie rôznych foriem ekumenickej spolupráce jednotlivých cirkví v Hlohovskom regióne.

Sprostredkovávanie rôznych druhov sociálnej a materiálnej pomoci potrebným a na pomoc odkázaným. Podpora činnosti Evanjelickej zborovej diakonie pri Cirkevnom zbore ECAV Hlohovec a podobne zameraných sociálnych inštitúcií.

Spolupráca so združeniami a nadáciami rovnakého ideového zamerania na Slovensku a v zahraničí.

Vytváranie majetkových, materiálnych a finančných zdrojov na zabezpečenie vyššie uvedených cieľov, spravovanie majetkových, materiálnych a finančných zdrojov a ich účelné využívanie či poskytovanie.

Ako sa stať členom OZ ThDr. Jána Hanu?

Členom OZJH sa možno stať prihlásením sa u niektorého z členov Výboru OZJH s vyplnenou prihláškou. Členstvo formálne schvaľuje Výbor OZJH, ktorý sa stretáva niekoľkokrát do roka. Podmienkou prijatia je zaplatenie jednorazového poplatku pri registrácii v minimálnej výške: 10,- €, členského poplatku na rok: 5,- €, vyplnená prihláška spolu s písomným súhlasom so spracovaním osobných údajov a oboznámenie sa so stanovami OZJH.

Stanovy OZ ThDr. Jána Hanu

Asignácia 2% z daní

OZJH sa bude v roku 2019 po prvý krát uchádzať o prijatie podielu z našich daní. Prijatým podielom budeme podporovať sociálne, misijné a kultúrno - vzdelávacie aktivity Cirkevného zboru ECAV Hlohovec. Deti, žiaci na školách, konfirmandi, dorasťáci, mládežníci, rodinné spoločenstvo, víkendovky a tábory, ako aj najstarší členovia v Zbore a všetci, ktorí navštevujú naše pravidelné i nepravidelné podujatia, to sú tí, ktorí budú môcť mať úžitok z prostriedkov OZJH.

Všetky informácie potrebné pre poukázanie podielu z dane nájdete v sekciách nižšie, v manuáli "Postup, ak chcem darovať časť zo svojej dane". Rovnako tu nájdete aj všetky potrebné tlačivá: Potvrdenie a Vyhlásenie.

Vopred Vám ďakujeme za každý jeden Váš príspevok, podporu a poukázaný podiel z dane v roku 2019 pre OZJH. Všetky prostriedky budú zmysluplne zhodnotené v činorodej službe!

Postup, ak chcem darovať časť zo svojej dane

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Predsedníctvo OZ ThDr. Jána Hanu

Mgr. Ľuboš Vontorčík, predseda OZ ThDr. Jána Hanu

PaedDr. Daniela Pallerová - Hrivnáková, podpredseda OZ ThDr. Jána Hanu

Mgr. et Ing. Elena Vallovics - Lutovská, tajomník OZ ThDr. Jána Hanu

Výbor OZ ThDr. Jána Hanu

V zmysle stanov OZ boli dňa 13.4.2018 zvolení na päťročné funkčné obdobie (2018 - 2023):

Mgr. Ľuboš Vontorčík, Jana Makýšová a Mgr. Ing. Elena Vallovics - Lutovská

26.5.2019 bola zvolená na päťročné funkčné obdobie (2019 - 2024):

PhDr. et Mgr. Barbora Vontorčíková

7.11.2021 boli zvolení na päťročné funkčné obdobie (2021 - 2026):

PaedDr. Daniela Pallerová - Hrivnáková, Ľubomír Srnec a Jana Slížiková

Dozorná rada OZ ThDr. Jána Hanu

V zmysle stanov OZ boli dňa 13.4.2018 zvolení na päťročné funkčné obdobie (2018 - 2023):

JUDr. Katarína Peružeková - predsedníčka

Ing. Miloš Makýš a Emília Kurucová

Kontakt

Občianske združenie ThDr. Jána Hanu
Rázusova 796/4
920 01 Hlohovec
Slovenská republika

+ 421 / 33 / 742 21 26
www.ecavhc.sk/oz-thdr-jana-hanu/
ozjh@ecavhc.sk

IČO: 51 257 483
DIČ: 2120911859

registrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 8.12.2017, pod číslom: VVS/1-900/90-52687

Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Hlohovec
IBAN: SK 80 0900 0000 0051 4535 2990
BIC: GIBASKBX

Mgr. Ľuboš Vontorčík, predseda OZ ThDr. Jána Hanu
+ 421 / 918 / 828 197
vontorcik@gmail.com

Najbližšie podujatia:

 • 13.03 2023 o 15:00 Každodenné modlitbové spoločenstvo počas celého týždňa o 15:00
 • 21.03 2023 o 16:00 Stredtýžňové, pôstne večerné Služby Božie v Pastuchove
 • 21.03 2023 o 16:00 Piesne k večerným Službám Božím v 4. pôstnom týždni: ...
 • 22.03 2023 o 17:00 Stredtýžňové, pôstne večerné Služby Božie v Hlohovci
 • 23.03 2023 o 15:00 Stredtýžňové, pôstne večerné Služby Božie v Sasinkove
 • 26.03 2023 o 08:30 Mimoriadny volebný konvent v Sasinkove
 • 26.03 2023 o 08:30 Služby Božie na 5. pôstnu nedeľu - Smrtnú - v Sasinkove
 • 26.03 2023 o 08:30 Piesne k Službám Božím na 5. pôstnu nedeľu - Smrtnú: Pašie
 • 26.03 2023 o 10:00 Služby Božie na 5. pôstnu nedeľu - Smrtnú - v Pastuchove
 • 26.03 2023 o 10:00 Mimoriadny volebný konvent v Pastuchove
 • 26.03 2023 o 10:30 Detská besiedka v Pastuchove
 • 26.03 2023 o 11:30 Služby Božie na 5. pôstnu nedeľu - Smrtnú - v Hlohovci
 • 26.03 2023 o 11:30 Mimoriadny volebný konvent v Hlohovci
 • 29.03 2023 o 15:00 Stretnutie konfirmandov prvákov v Hlohovci
 • 01.04 2023 o 15:00 Stretnutie mládeže "Eldorado" v Sasinkove
 • 02.04 2023 o 08:30 Služby Božie na 6. pôstnu nedeľu - Kvetnú - v Sasinkove
 • 02.04 2023 o 10:00 Služby Božie na 6. pôstnu nedeľu - Kvetnú - v Pastuchove
 • 02.04 2023 o 11:30 Spoveď a Večera Pánova v rámci Služieb Božích v Hlohovci
 • 02.04 2023 o 11:30 Služby Božie na 6. pôstnu nedeľu - Kvetnú - v Hlohovci s VP
 • 18.04 2023 o 16:00 Biblická hodina (nielen) pre ženy v Pastuchove