CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HLOHOVEC

Biblické verše na rok 2021:
Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho. Kto však stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho.“ (Mk 8, 35)

Boha treba viac poslúchať ako ľudí! (Sk 5, 29b)

SME SPOLU V DOBE KOVIDOVEJ


Bratia a sestry!

Práve v tomto čase potrebujeme obzvlášť intenzívne byť v spojení s našim Pánom Ježišom Kristom, ako aj medzi nami navzájom na modlitbách. Preto Vám budeme prinášať krátke pobožnosti v nedeľu spolu so zvesťou Božieho Slova, ako aj v strede týždňa s pokračovaním našich večerných Služieb Božích...

Sledujte našu zborovú web stránku, ktorú pravidelne aktualizujeme (sekcia "Aktuality": SME SPOLU I POČAS "PANDÉMIE") a zotrvávajme spoločne zjednotení na modlitbách v kruhu našich rodín kdekoľvek sa budeme nachádzať.

1. SLUŽBY BOŽIE V NEDELE A SVIATKY

21. nedeľa po Sv. Trojici

ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/2021_10_24_21_Nedela_Po_Sv_Trojici.m4a

Pamiatka Reformácie

ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/2021_10_31_Pamiatka_Reformacie.m4a

3. nedeľa pred koncom Cirkevného roka

ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/2021_11_07_3_Nedela_Pred_Koncom_CR.m4a

Predposledná nedeľa Cirkevného roka

ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/2021_11_14_Predposledna_Nedela_CR.m4a

Nedeľa Večnosti

ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/2021_11_21_Nedela_Vecnosti.m4a

1. adventná nedeľa - Nový cirkevný rok

youtu.be/xSyIwgHSgu0 (nahrávka celých Služieb Božích na video)

ecavhc.sk/fileadmin/user_upload/2021_11_28_1_Adventna_Nedela.m4a (audio nahrávka kázne)

2. MODLITBOVÉ SPOLOČENSTVO

Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru spolu so spoločenstvom celej cirkvi

Každodenne o 15:00 Vás pozývame k spoločnej modlitbe Cirkevného zboru spolu s celým spoločenstvom cirkvi v našich rodinách, domácnostiach, ale aj individuálne podľa Vašich možností. 

Túžba po Večeri Pánovej

Milé sestry a bratia,

žiaľ, v tomto čase celosvetovej pandémie korona vírusu nemáme možnosť, aby sme mohli fyzicky sláviť a pristupovať k sviatosti svätej Večere Pánovej. Tak či onak, v duchovnom zmysle, sme vierou i  túžbou účastní na tajomstve Tela a Krvi nášho Pána Ježiša Krista. Nič nás nemôže odlúčiť od Jeho sabaobetujúcej lásky a daru Jeho milosti! Preto sa spolu spojme v modlitbe v túžbe po svätej Večeri Pánovej:

Pane, Ježiši Kriste, Spasiteľu môj! S pokorou a úctou sa skláňam sa pred Tebou. Úprimne túžim po spoločenstve Tvojho Tela a Krvi. Teraz, žiaľ, nemôžem prijať sväté dary Tvojej svätej Večere. Preto prosím o Tvoje milosrdenstvo, naplň ma, Pane, svojím Slovom. Napoj ma svojou milosťou. Nezbav ma svojej svätej prítomnosti v mojom živote. Daj mi prebývať v Tvojom duchu pokoja a lásky. Amen.

Modlitby s túžbou po Večeri Pánovej od Dr. Martina Luthera:

Môj Pane, Ježiši Kriste! Padol som, zhrešil som. Tak rád by som bol silným. A Ty si nám preto ustanovil a daroval túto sviatosť, aby sme jej prostredníctvom roznietili a posilnili svoju vieru. Tak nám môžeš pomôcť. Preto som tu a chcem ju prijať. Pane, pozri, tu je Tvoje Slovo a tu zas moje previnenia, nedostatky a slabosti. No Ty sám si povedal: Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vám dám odpočinutie. Idem teda. Pomôž mi. Amen.

Pane, skutočne nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Som však vo veľkej núdzi  a túžim po Tvojej pomoci a milosti. Ináč pred Tebou neobstojím. Chcel by som byť zbožným. No na nikoho, okrem Teba, sa nemôžem spoľahnúť. No teraz som počul Tvoje sladké Slovo, že ma pozývaš k svojmu stolu a zasľubuješ mi, nehodnému, že dostanem odpustenie všetkých svojich hriechov, skrze Tvoje telo a krv, ktoré jem a pijem v tejto sviatosti. Aké sladké je toto slovo. Amen, milý Pane, Tvoje Slovo je pravda, o tom nepochybujem, a preto - na Tvoje Slovo - s Tebou jem a pijem. Nech sa mi stane podľa Tvojho Slova. Amen.

Z Jeruzalemských katechéz:

Pán Boh nás vo svojej nesmiernej láske pri Večeri Pánovej živí a posilňuje telom a krvou svojho Syna. Pán náš Ježiš Kristus v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, a keď dobrorečil, lámal a dával svojím ueníkom hovoriac: Vezmite a jedzte: toto je moje telo. Potom vzdal kalich, dobrorečil a povedal: Vezmite, pite: toto je moja krv. Keď teda On sám vyhlásil a povedal o chlebe: Toto je moje telo, kto by sa ešte odvážil pochybovať? A keď sám potvrdil a povedal: Toto je moja krv, kto by mohol kedy pochybovať a hovoriť, že to Jeho krv nie je? Preto ich prijímame s hlbokým presvedčením, že je to Kristovo telo a krv. Lebo v podobe chleba sa ti dáva telo a v podobe vína sa ti dáva krv, aby si prijímal Kristovo telo a krv a mal s Ním spoločné telo a spoločnú krv. Takto sa stávame aj nositeľmi Krista, keď naše údy preniká Jeho telo a krv. A tak sa podľa apoštola Petra stávame účastnými na božskej prirodzenosti. Tieto vzácne slová sú zo 4. storočia z jeruzalemských katechéz. Uvažujme o nich a nesmierne sa tešme a ďakujme, že môžeme hovoriť s apoštolom Pavlom: "Nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus." (G 2, 20) Pane, keď jeme tento chlieb a pijeme z tohto kalicha, zvestujeme Tvoju smrť, kým neprídeš v sláve. Amen.

Modlime sa:

Pane, Ježiši Kriste, Ty nás svojou Večerou premieňaš, aby sme Ti boli vždy podobnejšími; nie sme hodní takého veľkého daru: nebeského chleba a kalicha spásy, ale povedz iba slovo a uzdravení budeme kráčať v sile tohto pokrmu do výšin Tvojho kráľovstva, kde Ťa chceme vidieť z tváre do tváre a velebiť Ťa na veky vekov. Amen. 

 


Najbližšie podujatia:

  • 28.11 2021 o 08:30 Bude pridaná nahrávka Služieb Božích na 1. adventnú nedeľu
  • 28.11 2021 o 08:30 Piesne k Službám Božím na 1. adventnú nedeľu: Ó Ježiši, Tvoje vtelenie, 1, rec. krédo, 6, 10, A 1
  • 28.11 2021 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
  • 29.11 2021 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
  • 30.11 2021 o 15:00 Modlitbová reťaz rodiny Cirkevného zboru o 15:00
  • 01.12 2021 o 16:00 Bude pridaná nahrávka domácej pobožnosti na k večierni v 1. adventnom týždni
  • 02.12 2021 o 16:00 Bude pridaná nahrávka biblickej hodiny (nielen pre ženy)
  • 02.12 2021 o 17:00 Onlajn stretnutie konfirmandov